Hubs heet nu Protolabs Network. Lees er meer over

Ontvang direct een offerte

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: november 2021

Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld via en/of verwerkt in verband met (http://www.hubs.com) (de "Website"), de door Protolabs Network aangeboden diensten en mondelinge berichten, e-mail-, tekst- en andere elektronische berichten tussen u, onze Website en/of personeel van Protolabs Network.

Protolabs Network bestaat uit verschillende rechtspersonen, waaronder Protolabs Network Manufacturing, Inc, Protolabs Network Manufacturing LLC en Protolabs Network B.V. Dit Privacybeleid wordt uitgebracht namens elk van deze bedrijven en hun gelieerden, dus wanneer we "Protolabs Network," "wij", "ons" of "onze" in dit Privacybeleid vermelden, bedoelen we de desbetreffende groepsmaatschappij van Protolabs Network. In dit Privacybeleid informeren wij u over onze handelswijze met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de hierin gebruikte termen die met een hoofdletter beginnen dezelfde betekenis als in onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Alle aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels, met inbegrip van onze Algemene Verkoopvoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden, zijn integraal van toepassing op dit Privacybeleid. Wij kunnen optreden als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze gebruikers

Onze websites, apps, producten en diensten zijn ontworpen voor bedrijven en hun vertegenwoordigers. Wij richten ons niet op consumenten - personen die onze producten en diensten voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden willen gebruiken. Om die reden behandelen we alle persoonsgegevens die we verzamelen als gegevens die betrekking hebben op personen in hun zakelijke hoedanigheid en niet in hun persoonlijke hoedanigheid.

Wat wij verzamelen

Door u verstrekte gegevens

Wij kunnen uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsprofiel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, factureringsgegevens, verzendinformatie, fiscale registratiestatus en BTW-nummer en/of demografische gegevens (zoals uw geslacht en/of beroep) verzamelen, evenals andere gegevens die u rechtstreeks op onze Website verstrekt. Indien u een productiepartner bent, kunnen wij informatie verzamelen over uw mogelijkheden, capaciteiten en leveringsprocessen. Indien u een sollicitant bent die solliciteert om het Protolabs Network team te versterken, dan kunnen wij gegevens over uw arbeidsverleden verzamelen, waaronder uw CV, en aanvullende links, waaronder begrepen maar niet beperkt tot portfolio's en sociale mediaprofielen.

Privéberichten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kunt u privéberichten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekst, mondeling, afbeeldingen, video's, locaties, contactgegevens) met ons uitwisselen. Wij slaan deze berichten op om onze diensten te verbeteren, en zoals wettelijk vereist.

Automatisch gegenereerde gegevens

Wanneer u onze Website bezoekt, registreren wij automatisch informatie over u en uw computer. Deze informatie kan bestaan uit IP-adressen, browsertype, browsertaal, browserinstellingen, type besturingssysteem van uw computer, de website die u bezocht voordat u onze Website bezocht, pagina's die u op onze Website hebt bekeken, hoe lang u op een pagina bent geweest, toegangstijden en informatie over uw gebruik van onze Website en diensten. Wij kunnen deze informatie ook verzamelen door - in overeenstemming met dit Privacybeleid - "cookies" te gebruiken. Elk van de bovenstaande categorieën van informatie omvatten uw "persoonsgegevens".

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en op welke gronden wij dat doen

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt gebruiken:

 • om onze diensten aan u te verlenen;

 • in het kader van communicatie die nodig is om onze diensten te leveren, zoals onder meer het delen van uw persoonsgegevens als dat nodig is om uw Bestelling uit te voeren;

 • om onze Website, producten en diensten te ondersteunen, te onderhouden en te verbeteren;

 • ten behoeve van onze klantenservice en om te reageren op opmerkingen en vragen;

 • om informatie te verzenden, waaronder bevestigingen, facturen, technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunende en administratieve berichten;

 • om te informeren over promoties, aankomende evenementen en ander nieuws over producten en diensten die door ons en/of onze geselecteerde partners worden aangeboden;

 • om gebruikersinformatie te koppelen aan, of te combineren met, andere persoonsgegevens;

 • om u in staat te stellen interactieve functies op onze Website te gebruiken;

 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze Website of in producten of diensten die wij via de Website aanbieden of leveren;

 • om inzendingen voor wedstrijden en prijzen te verwerken en uit te reiken;

 • om advertenties aan te bieden op basis van uw interesses, met inbegrip van inhoud die u hebt bekeken en pagina's die u hebt bezocht;

 • ten behoeve van marketinganalyses;

 • voor die andere doeleinden waarover wij u informeren op het moment dat u de informatie verstrekt; en/of

 • voor enig ander doel met uw toestemming.

Als u een sollicitant bent die solliciteert om het Protolabs Network team te versterken, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om te beoordelen of u geschikt bent voor Protolabs Network en om u door ons wervingsproces te leiden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen voor de volgende wettelijke, beschermings- en veiligheidsdoeleinden:

 • om de wetgeving na te leven;

 • om bescherming te bieden tegen frauduleuze, ongeoorloofde of illegale activiteiten, deze te onderzoeken en tegen te gaan;

 • om te voldoen aan rechtmatige verzoeken en juridische processen;

 • om de rechten en eigendommen van de Protolabs Network bedrijven, onze vertegenwoordigers, klanten en anderen te beschermen, waaronder de naleving van onze overeenkomsten, ons beleid en onze gebruiks- en verkoopvoorwaarden; en/of

 • in geval van nood, waaronder het beschermen van de veiligheid van onze werknemers en vertegenwoordigers, onze klanten of andere personen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen:

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en eventuele uiteindelijke moedermaatschappijen;

 • onze aannemers, dienstverleners en andere derden waarvan wij gebruikmaken ter ondersteuning van ons bedrijf en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen bekendmaken; en/of

 • een koper of andere rechtsopvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van enkele of alle activa van Protolabs Network, of onderhandelingen over een dergelijke zakelijke transactie, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens in het bezit van Protolabs Network tot de overgedragen activa behoren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming delen. U kunt ons bijvoorbeeld toestemming geven om persoonsgegevens met derden te delen voor hun eigen marketingdoeleinden. Dit gebruik is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden.

Wij kunnen ook geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens met anderen delen voor hun eigen gebruik.

Het beheer en/of de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het volgende:

 • uw toestemming;

 • de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met u;

 • de naleving van een wettelijke verplichting;

 • onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om onze diensten aan u te leveren, om geschillen of juridische procedures op te lossen of om statistische redenen, om onze diensten te verbeteren, om te onderhandelen over een overname, om uw sollicitatie naar een baan te evalueren, voor direct-marketingdoeleinden en/of public relations.

Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u aan te gaan. In deze gevallen kunnen wij onze relatie met u alleen voortzetten als u ons de benodigde persoonsgegevens verstrekt.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, of totdat u uw toestemming intrekt.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met u, bewaren wij uw persoonsgegevens tot zeven jaar na afloop van onze overeenkomst of na beslechting van het geschil, al naar gelang welk tijdstip later valt.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren gedurende de wettelijk bepaalde periode. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan de definitieve verjaringstermijn van een rechtsvordering die wij mogelijk tegen u hebben. Beslissingen die zien op de verhouding tussen u en ons bewaren wij twintig jaar.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw sollicitatie om bij Protolabs Network te komen werken, anonimiseren wij uw persoonsgegevens na drie maanden, of wanneer de vacature is gesloten. Voor sollicitanten van vóór 25 mei 2018 anonimiseren de persoonsgegevens na drie jaar. In elk geval kunnen sollicitanten ervoor kiezen om maximaal een jaar in contact te blijven. Afhankelijk van het soort cookie bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar.

Keuzes en veranderingen met betrekking tot gegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken.

In onze marketing e-mails staat hoe u zich kunt afmelden voor deze berichten. Als u zich afmeldt, kunnen wij u nog steeds e-mails sturen die niet marketinggerelateerd zijn. Niet-marketinggerelateerde e-mails zijn e-mails over uw accounts en onze zakelijke transacties met u.

U kunt verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens aan ons sturen met gebruikmaking van onze contactgegevens onderaan. U kunt verzoeken om uw contactmogelijkheden te wijzigen, om de gegevens niet langer door ons te laten delen met anderen en/of om uw persoonsgegevens bij te werken.

U kunt cookies van onze Website meestal verwijderen en weigeren via uw browserinstellingen. Veel browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren totdat u uw instellingen wijzigt. Als u onze cookies verwijdert of weigert, kan dit invloed hebben op hoe onze Website voor u werkt. Daarnaast kunt u zich afmelden voor de advertentiepersonalisatie van Googledoor hier te klikken.

Derden

Wij maken gebruik van derden om namens ons bepaalde functies uit te voeren. Voorbeelden hiervan kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, hostingdiensten, klantenrelatiebeheer, analyses, het maken en uitvoeren van gepersonaliseerde advertenties, facturering, belastingberekening, adresvalidatie, opslag- en conversiediensten van de geüploade 3D of andere technische tekeningen en/of betalingsverwerkingsdiensten. Deze geselecteerde partijen kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is om deze functies namens ons en volgens onze instructies uit te voeren. Wij hebben procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat deze externe bedrijven uw privacy respecteren.

Onze partners kunnen gegevens verzamelen en cookies gebruiken voor het personaliseren van advertenties en meten daarvan.

Deze derden kunnen gevestigd zijn in de EU/EER of in de Verenigde Staten van Amerika ("VS"). Indien wij uw persoonsgegevens buiten Europa doorgeven aan een land dat door de Europese Commissie niet geacht wordt een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden, zal de doorgifte worden uitgevoerd:

 • op grond van de naleving door de ontvanger van standard contractual clauses, het EU-VS-privacyshield (of het Zwitsers-VS-privacyshield, al naar gelang het geval), of Binding Corporate Rules;

 • met toestemming van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben; en/of

 • voor zover anders toegestaan door de toepasselijke Europese vereisten.

U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij doorgifte van uw persoonsgegevens vanuit Europa naar een land dat door de Europese Commissie niet geacht wordt een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden.

U kunt op onze Website of bij onze diensten terechtkomen vanaf een andere website die onze diensten integreert. Protolabs Network heeft geen controle of zeggenschap over de websites van derden waarnaar u wordt doorgelinkt of vanwaar u wordt doorgelinkt. Het kan daarom voorkomen dat een ander privacybeleid van toepassing is bij het gebruik van deze websites van derden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op gegevens die via de Protolabs Network diensten en onze Website worden verzameld. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van de websites van derden. U kunt ook informatie over uzelf delen met anderen via de Protolabs Network dienst. U bent verantwoordelijk voor de informatie die u deelt met anderen via de Protolabs Network diensten. Protolabs Network aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit type van delen.

Cookies

Wij kunnen bepaalde informatie in de vorm van zogenaamde "cookies" op uw apparaat, zoals uw computer, opslaan om een gebruiksvriendelijkere en efficiëntere Website en diensten aan te bieden. Een "cookie" is een kleine reeks gegevens die tijdelijk of permanent op uw computer wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt.

We gebruiken:

 • "essentiële cookies": deze zijn essentieel om u in staat te stellen op de Website rond te kijken en de functies ervan te gebruiken, zoals het verkrijgen van toegang tot beveiligde gedeeltes van de Website;

 • "functionele cookies" die dienen voor de technische werking van onze Website en diensten. Deze cookies blijven op uw computer staan nadat u uw browser heeft afgesloten en kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan onze Website. Indien u deze cookies uitschakelt via de instellingen van uw browser, zullen niet alle functionaliteiten van onze Website en/of diensten toegankelijk zijn; en

 • "analytische cookies" om beter te begrijpen hoe u omgaat met onze Websites en diensten, en om onze Website en diensten te verbeteren. Deze cookies blijven op uw computer staan nadat u uw browser heeft afgesloten en kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan onze websites en/of andere websites om gepersonaliseerde advertenties te maken of voor het meten van advertenties.


Via cookies kunnen we samenwerken met Google om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw persoonlijke interesses (zie "Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en op welke gronden we ze gebruiken"). Voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die gebruikmaken van haar diensten, klikt u [hier[(https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

Naast de cookies die door ons en/of onze dienstverleners worden gebruikt, worden sommige cookies geplaatst door derden, zoals Google. Deze cookies van derden vallen niet onder onze controle of zeggenschap, dus u dient de website van deze partijen te raadplegen voor meer informatie over het gebruik ervan.

U kunt op elk gewenst moment elk cookie uitschakelen en bestaande cookies verwijderen in uw internet browser opties. Meer informatie vindt u in de helpfunctie van uw browser.

Beveiliging

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u aan ons toevertrouwt te beschermen. Wij hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking.

Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, en gelet op de risico's die aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens zijn verbonden. Deze maatregelen zijn er tevens op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

De veiligheid en beveiliging van uw gegevens hangt ook van u af. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u zelf een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze Website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonsgegevens vindt plaats voor uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen op onze Website.

Uw rechten

U hebt het recht om te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid in het kader van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw verzoek echter afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen. Om veiligheidsredenen behouden wij ons het recht voor om stappen te ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij zullen uw verzoek kosteloos inwilligen, maar behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen voor de uitvoering van uw verzoek indien uw verzoek buitensporig of kennelijk ongegrond is.

U kunt uw verzoek om uw recht(en) uit te oefenen naar networklegal@protolabs.com sturen. Wees in uw e-mail zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke grond(en). Wij zullen uw verzoek binnen een maand na ontvangst beantwoorden, tenzij wij meer tijd nodig hebben. In dat geval laten wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten dat wij nog maximaal twee maanden nodig hebben. Binnen deze termijn laten wij u weten of wij al dan niet aan uw verzoek zullen voldoen. Indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten op welke grond.

Als u klachten heeft over onze handelswijze in het kader van uw privacy, stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt via networklegal@protolabs.com. Samen kunnen we proberen de oorzaak van uw klacht te vinden en te verhelpen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht over onze handelswijze in het kader van privacy te sturen naar het bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen. Indien wij substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen wij u daarvan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt (indien van toepassing), en/of door een duidelijke kennisgeving van de wijzigingen op onze Website te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan ons. Indien het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, of het om welke reden dan ook niet mogelijk is om de hierboven beschreven kennisgeving aan u af te leveren, zal onze verzending van de e-mail met die kennisgeving niettemin een geldige kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen vormen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn voor nieuwe gebruikers van onze Website. Voortgezet gebruik van onze Website na kennisgeving van dergelijke wijzigingen betekent dat u die wijzigingen erkent en ermee instemt om gebonden te zijn aan de voorwaarden van die wijzigingen. Indien u geen nieuwe gebruiker bent en/of onze Website niet gebruikt gedurende dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u (indien van toepassing) of dertig (30) kalenderdagen na onze bekendmaking van de wijzigingen op onze Website (indien van toepassing), dan betekent het verstrijken van de dertig (30) dagen dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt om gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Het is belangrijk dat u het gewijzigde Privacybeleid leest. Indien u niet akkoord wenst te gaan met het gewijzigde Privacybeleid, dan kunnen wij de Website en onze diensten niet aan u blijven verstrekken. In dat geval dient u de Website niet meer bezoeken en uw Protolabs Network account te deactiveren.

Privacy van kinderen

Wij zetten ons in om te voldoen aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Onze Website en diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien wij persoonsgegevens ontvangen waarvan wij ontdekken dat deze door een kind dat jonger is dan 16 jaar zijn verstrekt, zullen wij die gegevens onmiddellijk vernietigen. Scholen en ouders dienen toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen en het gebruik van andere middelen te overwegen om een kindvriendelijke online omgeving te bieden. Aanvullende informatie is beschikbaar op de homepage van de Direct Marketing Association op http://www.the-dma.org. Als u meer wilt weten over COPPA, ga dan naar de homepage van de Federal Trade Commission op http://www.ftc.gov.

Vragen & suggesties

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via: 

Head of Legal, Protolabs Network B.V., Danzigerkade 23A, 1013AP Amsterdam, +31 (0)85 888 7380 networklegal@protolabs.com; 

of

Head of Legal, Protolabs Network Manufacturing LLC, 228 East 45th Street, Suite 9E New York, NY 10017 +1 845-402-8321, networklegal@protolabs.com. 

Nadere contactgegevens, ook voor specifieke landen, is te vinden op https://www.hubs.com.


Klik hier om dit Privacybeleid af te drukken voor uw administratie.