Hubs heet nu Protolabs Network. Lees er meer over

Ontvang direct een offerte

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: april 2020

ALGEMEEN

Welkom op de Hubs website (de "Website"). Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") brengen een juridische overeenkomst tussen u ("U") en Hubs tot stand.

Hubs bestaat uit verschillende rechtspersonen, waaronder Hubs Manufacturing, Inc, 3D Hubs Manufacturing LLC en 3D Hubs B.V. Deze Voorwaarden worden uitgebracht namens elk van deze bedrijven en de aan hen gelieerde bedrijven, dus waar in deze Voorwaarden "Hubs", "wij", "ons" of "onze" gebruikt wordt, bedoelen we de desbetreffende groepsmaatschappij van Hubs.

De Website is een auteursrechtelijk beschermd werk van Hubs. Voor bepaalde functies van de Website kunnen aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels gelden, die in dat geval in verband met die functies op de Website worden gepubliceerd. Onverminderd het voorgaande, geldt dat de door U via of in verband met de Website ingediende informatie, waaronder persoonsgegevens, is onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid, welke van tijd tot tijd wordt geüpdatet ("Privacybeleid"). Alle aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels, met inbegrip van ons Privacybeleid en onze Algemene Verkoopvoorwaarden vormen integraal onderdeel van deze Voorwaarden. Tenzij anders gedefinieerd in deze Voorwaarden, hebben termen die hier worden gebruikt en die met een hoofdletter beginnen, dezelfde betekenis als in onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

IN DEZE VOORWAARDEN WORDEN DE BINDENDE VOORWAARDEN UITEENGEZET DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN OP ALLE INFORMATIE, AANBEVELINGEN EN/OF DIENSTEN DIE U OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN. DOOR DE WEBSITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN (NAMENS UZELF OF NAMENS DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT), EN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U HET RECHT EN DE BEVOEGDHEID HEBT EN IN STAAT BENT OM DEZE VOORWAARDEN AAN TE GAAN (NAMENS UZELF OF NAMENS DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT). U HEBT GEEN TOEGANG TOT, EN MAG GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE WEBSITE OF DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEREN ALS U NIET TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT OF OUDER DAN DE WETTELIJKE LEEFTIJD DIE VEREIST IS OM EEN GELDIG CONTRACT AAN TE GAAN OP GROND VAN DE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE IN DEZE VOORWAARDEN OPGENOMEN BEPALINGEN, BEZOEK EN/OF GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.

Onze Website, apps, producten en diensten zijn ontworpen voor bedrijven en hun vertegenwoordigers. Wij richten ons niet op consumenten: personen die onze producten en diensten voor hun persoonlijke of huishoudelijke doeleinden willen gebruiken.

1. Accounts

1.1 Account aanmaken. Om bepaalde functies van de Website te kunnen gebruiken, moet U zich registreren voor een account ("Account") en bepaalde informatie over Uzelf verstrekken waar in het accountregistratieformulier om wordt gevraagd. U verklaart en garandeert dat: (a) alle vereiste registratiegegevens die U verstrekt waarheidsgetrouw en correct zijn en dat (b) U de juistheid van deze gegevens zult onderhouden. U kunt Uw Account op elk moment verwijderen, om welke reden dan ook, door de instructies op de Website te volgen. Wij kunnen Uw Account opschorten of beëindigen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

1.2 Verantwoordelijkheden met betrekking tot Uw Account. U bent verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van Uw Account en U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die vanuit Uw Account plaatsvinden. U verklaart dat U ons onmiddellijk in kennis zal stellen van elk ongeoorloofd gebruik, of vermoed ongeoorloofd gebruik van Uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit Uw niet-naleving van de bovenstaande vereisten.

2. Toegang tot de Website

2.1 Bepaalde beperkingen. Voor de rechten die in deze Voorwaarden aan U worden verleend gelden de volgende beperkingen: (a) U mag de Website of de inhoud weergegeven op de Website niet, hetzij geheel of gedeeltelijk, in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten, opnieuw formatteren of anderszins commercieel exploiteren; (b) U mag geen enkel deel van de Website wijzigen, er afgeleide werken van maken, disassembleren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) U zult de Website niet bezoeken om een soortgelijke of concurrerende website, product of dienst op te zetten; en (d) tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Website in welke vorm of op welke wijze dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepubliceerd of verzonden. Tenzij anders aangegeven, is elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit of inhoud van de Website onderworpen aan deze Voorwaarden. Alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen op de Website (of op enige inhoud die op de Website wordt weergegeven) moeten op alle kopieën daarvan worden behouden.

2.2 Wijziging. Wij behouden ons het recht voor om de Website op elk gewenst moment (geheel of gedeeltelijk) met of zonder kennisgeving aan U te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens U of derden voor welke wijziging, opschorting of stopzetting van de Website of deel daarvan dan ook.

2.3 Geen ondersteuning of onderhoud. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn om U ondersteuning te bieden of tot onderhoud verplicht zijn jegens u in verband met de Website.

2.4 Eigendom. Met uitzondering van eventueel door U verstrekte Gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd) erkent U dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen op de Website en in de inhoud ervan eigendom zijn van ons of onze leveranciers. Noch deze Voorwaarden (noch Uw toegang tot de Website) houden enige overdracht van rechten, aanspraken of belangen in of op deze intellectuele eigendomsrechten aan U of enige derde in. Wij behouden ons alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend. Er worden geen licenties verleend op grond van deze Voorwaarden, hetzij impliciet, expliciet of door implicatie of uitsluiting.

3. Gebruikerscontent

3.1 Gebruikerscontent. "Gebruikerscontent" betekent alle informatie en inhoud die een gebruiker indient bij of gebruikt met de Website (bijvoorbeeld inhoud van het profiel van de gebruiker, inhoud of gegevens gestuurd aan Hubs in spraak, e-mail, tekst, of via andere berichtgeving en/of uploads met inbegrip van gegevens, 3D CAD-gegevens en 2D technische tekeningen). U bent als enige verantwoordelijk voor Uw Gebruikerscontent. U accepteert alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van Uw Gebruikerscontent, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor het doel of bekendmaking van Uw Gebruikerscontent door U, waarmee U of een derde persoonlijk wordt geïdentificeerd. U verklaart en garandeert hierbij dat Uw Gebruikerscontent niet in strijd is met ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik (zoals hierin beschreven). Omdat U als enige verantwoordelijk bent voor Uw Gebruikerscontent, kunt U zich blootstellen aan aansprakelijkheid indien Uw Gebruikerscontent in strijd is met bijvoorbeeld het Beleid Aanvaardbaar Gebruik. Wij zijn niet verplicht om een back-up te maken van Gebruikerscontent en Uw Gebruikerscontent kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van Uw eigen back-ups van Uw Gebruikerscontent als U dat wenst.

3.2 Licentie. Door het verstrekken van Gebruikerscontent aan Hubs, verleent U aan Hubs een onherroepelijk, niet-exclusief, eeuwigdurend, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, reproduceren, distribueren en weergeven van de gegevens (met inbegrip van 3D CAD-gegevens en 2D technische tekeningen), documentatie, tekeningen en specificaties in Uw Gebruikerscontent, en om sublicenties van de voornoemde rechten te verlenen, uitsluitend ten behoeve van (1) het beschikbaar stellen van de Website en alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via onze Website aan U beschikbaar worden gesteld en (2) het verbeteren van onze producten en diensten, het verbeteren van onze machine learning en prijsstelling algoritmen. U doet hierbij onherroepelijk afstand van (en stemt ermee in om afstand te laten doen van) alle vorderingen en handhaving van persoonlijkheidsrechten of naamsvermelding met betrekking tot Uw Gebruikerscontent.

3.3 Publiciteit. Door het aanmaken van een Account op de Website, machtigt U Hubs om Uw handelsmerken, logo's, namen of tekens voor marketingdoeleinden te gebruiken. Dit betekent dat Hubs U als klant van Hubs op onze Website en in ander promotiemateriaal, zoals reclame, persberichten, interviews, promotiemateriaal of presentaties mag vermelden. Wij zullen Uw naam niet gebruiken indien U een natuurlijke persoon bent, en de inhoud die door U wordt verstrekt blijft onderworpen aan de vertrouwelijkheidsbepalingen in deze Voorwaarden.

3.4 Uw verklaringen

(a) U verklaart en garandeert dat U bevoegd bent om de Website te gebruiken en dat U de bevoegdheid hebt om wettelijk bindende overeenkomsten te sluiten. De informatie die door Hubs op de Website wordt aangeboden is alleen beschikbaar voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die onder de toepasselijke wetgeving wettelijk bindende contracten mogen sluiten.

(b) U verklaart en garandeert dat alle informatie die U naar de Website stuurt accuraat en waarheidsgetrouw is en dat U het volledige recht en de bevoegdheid hebt om ons alle Gebruikerscontent, documentatie, tekeningen en specificaties te verstrekken, en dat U bevoegd bent om de licentie te verlenen waarnaar in artikel 3 wordt verwezen.

(c) U verklaart en garandeert tevens dat U alle Gebruikerscontent en daaruit voortvloeiende Onderdelen zult gebruiken in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wetten en vereisten.

(d) U verklaart en garandeert dat U de Website of onze diensten niet zult gebruiken om: (i) computervirussen, wormen of software bedoeld om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen, te uploaden, te verzenden of te verspreiden naar of via de Website; (ii) via de Website ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, of enige andere vorm van herhaaldelijke of ongevraagde berichten te verzenden, hetzij commercieel of anderszins; (iii) de Website te gebruiken om informatie of gegevens over andere gebruikers, met inbegrip van e-mailadressen, te oogsten, te verzamelen of bijeen te brengen zonder hun toestemming; (iv) servers of netwerken die met de Website zijn verbonden, te verstoren of overmatig te belasten, of de voorschriften, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken te overtreden (v) te proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Website (of tot andere computersystemen, servers, hardware of netwerken verbonden met of gebruikt samen met de Website, of andere gebruikers of enige andere derde), hetzij door middel van wachtwoord mining of enig ander middel; (vi) andere gebruikers lastig te vallen of te hinderen in het gebruik en genot van de Website; (vi) software of automated agents of scripts te gebruiken om meerdere accounts op de Website te produceren, of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of vragen te genereren naar (of om gegevens te strippen, scrapen of minen van) de Website, waaronder het lanceren of gebruiken van geautomatiseerde middelen of processen, zoals "spiders", "robots", "load testers", etc., voor het ophalen of verzenden van meer communicatie dan een natuurlijke persoon redelijkerwijs zou kunnen produceren of om gebruikersaccounts aan te maken; of (vii) een persoon of entiteit te bedreigen of lastig te vallen.

(e) U verklaart en garandeert tevens dat U onze Website, alle Gebruikerscontent en de daaruit voortvloeiende Onderdelen zult gebruiken in strikte overeenstemming met ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik.

3.5 Beleid Aanvaardbaar Gebruik. De volgende voorwaarden vormen ons "Beleid Aanvaardbaar Gebruik":

(a) U verklaart en garandeert dat U de Website uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met ons Hubs exportbeleid (het "Exportbeleid"), en dit begrijpt en ermee akkoord gaat, waaronder het verzorgen van de desbetreffende certificeringen onder dit beleid, als volgt:

(i) U begrijpt dat Hubs geen Gereguleerde Gegevens accepteert. Onder de term "Gereguleerde Gegevens" wordt in het kader van dit Exportbeleid verstaan gegevens ten aanzien waarvan op grond van de EU-wetgeving en de wetgeving van de Verenigde Staten bepaalde vereisten of normen gelden in geval van export van dergelijke gegevens, zoals dat van toepassing is op basis van de locatie vanuit waar U Uw Bestelling plaatst. Onder EU-wetgeving betreft dit in ieder geval (technische) gegevens en/of eindonderdelen die: (1) op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of een equivalent daarvan van een EU-lidstaat staan, of (2) onder de Verordening producten voor tweeërlei gebruik (EU) 428/2009 vallen (zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2021/821). Onder de wetgeving van de Verenigde Staten betreft dit in ieder geval technische gegevens en/of eindonderdelen die: (1) gereguleerd worden door de International Traffic in Arms Regulations, of die (2) onder de Export Administration Regulations vallen, en gereguleerd worden op elk niveau boven EAR99.

(ii) U verklaart dat Uw gegevens (met inbegrip van 3D CAD-gegevens en tekeningen) en/of Uw Bestelling GEEN Gereguleerde Gegevens bevatten. 

(iii) U begrijpt dat U door het uploaden van Uw gegevens naar de Website gegevens exporteert naar een ander land. Hubs onderhoudt activiteiten in het buitenland, heeft werknemers in het buitenland en heeft druk- en productiepartners in het buitenland.

(iv) U verklaart dat U begrijpt dat het Uw verantwoordelijkheid is om de juiste exportclassificatie voor de aan Hubs te leveren producten en bijbehorende technologie en software te bepalen en te verstrekken en te voldoen aan het verbod op Gereguleerde Gegevens dat hierin is opgenomen. Hubs vertrouwt er volledig op dat U correcte informatie verstrekt ten behoeve van de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake exportregulering. De exportclassificatie geeft aan of het product en de bijbehorende technologieën gereguleerd zijn, de relevante jurisdictie(s) indien een exportvergunning vereist is, en of het product en de technologie in aanmerking komen voor een licentie-uitzondering. Een onjuiste classificatie kan leiden tot overtreding van de exportregulering, wat kan leiden tot aanzienlijke boetes en andere sancties. 

(v) U verklaart en garandeert dat de productie, verzending, verkoop en het gebruik van de Onderdelen of tooling door ons naar aanleiding van Uw Bestelling, niet in strijd is met enige wet- of regelgeving op het gebied van exportregulering. 

(vi) U verklaart en garandeert dat U, direct of indirect, (1) geen van de van Hubs ontvangen producten, software of technologie (met inbegrip van producten die zijn afgeleid van of gebaseerd op dergelijke technologie) zult verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, omleiden of op andere wijze zult vervreemden naar een bestemming, entiteit of persoon die verboden is op grond van de wet- of regelgeving of (2) Onderdelen zult aanwenden voor een gebruik dat verboden is op grond van de wet- of regelgeving, zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde overheidsinstanties zoals vereist door deze wet- en regelgeving.

(b) U verklaart en garandeert voorts dat U de Website uitsluitend als volgt zult gebruiken in overeenstemming met ons Hubs contentbeleid (het "Contentbeleid") en dat U dit Contentbeleid begrijpt en ermee akkoord gaat. U verklaart en garandeert dat Uw Gebruikerscontent (inclusief 3D CAD-gegevens en tekeningen), Uw Bestelling en/of de productie, verzending, verkoop en gebruik van de Onderdelen of tooling door ons:

(i) Geen wapens bevatten. De term "Wapens" wordt breed gedefinieerd als:

  • Vuurwapens, onderdelen of componenten van vuurwapens, en munitie. Dit betreft in ieder geval (1) elk apparaat dat is ontworpen of gemakkelijk kan worden omgebouwd zodat door een explosief effect een projectiel wordt uitgestoten; (2) elk apparaat dat op een persoon kan worden verborgen en waaruit door de energie van een explosief een schot kan worden afgevuurd; (3) elk onderdeel van een component dat een integraal onderdeel vormt van het veilig afvuren van een projectiel door middel van een explosief uit een apparaat zoals beschreven onder (1) of (2); en (4) munitie, met inbegrip van patroonhouders, slaghoedjes, kogels of buskruit, bestemd voor gebruik in een vuurwapen;

  • Steekwapens. Hieronder vallen messen die ontworpen zijn om lichamelijk letsel toe te brengen en alle componenten of onderdelen daarvan. Steekwapens omvatten automatische messen, messen die niet door een metaaldetector kunnen worden opgespoord, stiletto's, vlindermessen, werpmessen, opvouwbare messen, valmessen en vermomde messen (bijvoorbeeld een zwaardstok). 

  • Ontploffingsmechanismen. Dit omvat granaten, raketten, explosieven, brandbommen, raketten, landmijnen, en aanverwante onderdelen of componenten daarvan;

  • Speelgoedgeweren of andere voorwerpen die eruitzien als een wapen. Hieronder vallen paintballgeweren, airsoftgeweren, trainingswapens, namaakgeweren, replica's van wapens en voorwerpen die eruitzien als een geweer of een ander wapen; en

  • Wapengerelateerde artikelen en/of wapenaccessoires. Accessoires, onderdelen of componenten voor een wapen indien die accessoire/onderdeel/component bijdraagt tot de werking van het wapen en/of aan het voorwerp wordt bevestigd. Dit omvat bijvoorbeeld richtkijkers, monturen en mesheften, omdat die aan een wapen zijn bevestigd, maar niet een meshouder of holster, omdat die niet aan het wapen zijn bevestigd en ook niet bijdragen aan de werking van het wapen.

(ii) Geen kritieke (functionele) onderdelen bevat voor lucht- en ruimtevaart, vaartuigen, offshore, automobiel- of medische toepassingen;

(iii) Geen intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, ontwerprechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten) of rechten van derden schendt, daarvan misbruik maakt of er inbreuk op maakt;

(iv) Geen informatie bevat die onjuist, onnauwkeurig, misleidend, intimiderend, racistisch of etnisch beledigend, discriminerend, schadelijk voor minderjarigen, lasterlijk of smadend is, waaronder informatie die wordt gebruikt om nagemaakte goederen te produceren;

(v) Niet in strijd is met of een inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving of openbaar beleid; en

(vi) Niet in strijd is met ons Exportbeleid.

(c) Wij wijzen U erop dat het gebruik van onze Website en/of het uploaden van Gebruikerscontent voor de vervaardiging van vuurwapens strafbaar kan zijn. Hubs heeft een (wettelijke) verplichting om Gebruikerscontent en/of Bestellingen met vuurwapens die zij redelijkerwijs verdacht acht te rapporteren.

(d) Hubs behoudt zich het recht voor om elk gebruik van onze Website en/of elke Bestelling te weigeren die gebaseerd is op Gebruikerscontent die naar haar oordeel in strijd is met dit Beleid Aanvaardbaar Gebruik. Het is en blijft uitsluitend Uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan dit Beleid Aanvaardbaar Gebruik bij het gebruik van de Website en/of het uploaden van ontwerpen naar de Website en het plaatsen van Bestellingen. Hubs is niet verplicht om de Gebruikerscontent te controleren alvorens een Bestelling te accepteren of uit te voeren of de Onderdelen door haar productiepartners te laten produceren.

ALS U TWIJFELT OF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF GEBRUIKERSCONTENT EN/OF DE PRODUCTIE, VERZENDING, VERKOOP EN GEBRUIK VAN DE ONDERDELEN OF TOOLING DOOR ONS IS TOEGESTAAN OP GROND VAN ONS BELEID AANVAARDBAAR GEBRUIK, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET EN UPLOAD UW GEGEVENS NIET.

3.6 Handhaving. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om Gebruikerscontent te bekijken, en om naar eigen goeddunken een onderzoek in te stellen en/of passende maatregelen tegen U te nemen indien U het Beleid Aanvaardbaar Gebruik of een andere bepaling van deze Voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid veroorzaakt voor ons of anderen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het verwijderen of wijzigen van Uw Gebruikerscontent, het beëindigen van Uw Account en/of het aangeven van U bij de wetshandhavingsautoriteiten. Elke poging van U om de Website te beschadigen of om de legitieme activiteiten van Hubs’ bedrijf of diensten te ondermijnen kan in strijd zijn met het strafrecht en het burgerlijk recht en indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behouden wij ons het recht voor om schadevergoeding van U te eisen voor zover wettelijk toegestaan.

3.7 Feedback. Als U ons feedback of suggesties geeft met betrekking tot de Website ("Feedback") draagt U hierbij alle rechten op die Feedback over en gaat U ermee akkoord dat wij het recht hebben om die Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en volledig te exploiteren op de manier die wij geschikt achten. Wij behandelen de Feedback die U ons geeft als niet-vertrouwelijk en niet beschermd door eigendomsrecht. U stemt ermee in dat U ons geen Feedback zult geven die U als vertrouwelijk of eigendom beschouwt.

4.1 Links & Advertenties van Derden. De Website kan links naar websites en diensten van derden bevatten, en/of advertenties van derden weergeven (gezamenlijk te noemen "Links & Advertenties van Derden"). Deze Links en Advertenties van Derden vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze Links en Advertenties van Derden. Wij bieden de toegang tot deze Links & Advertenties van Derden slechts aan voor Uw gemak, en wij beoordelen, goedkeuren, bewaken, onderschrijven, garanderen Links & Advertenties van Derden niet of doen geen uitspraken met betrekking tot Links & Advertenties van Derden. U gebruikt alle Links & Advertenties van Derden voor Uw eigen risico en dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie in acht te nemen. Wanneer U op een van de Links & Advertenties van Derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de desbetreffende derde van toepassing, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van die derde. U dient het onderzoek te verrichten dat U nodig of passend acht voordat U overgaat tot enige transactie in verband met dergelijke Links & Advertenties van Derden.

4.2 Ontheffing. U ontheft en verleent Hubs (en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden) hierbij bij voorbaat finale kwijting van, en doet hierbij afstand van het recht van verhaal op Hubs in het kader van elk geschil, vordering, controverse, vraag, recht, verplichting, aansprakelijkheid, procedure en grond voor een procedure van welke soort en aard dan ook (inclusief persoonlijk letsel, overlijden en schade aan eigendommen) nu, in het verleden of in de toekomst, die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit of die direct of indirect betrekking heeft op de Website (inclusief interacties met of handelen of nalaten van Links & Advertenties van Derden). INDIEN U INWONER BENT VAN CALIFORNIA, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542 IN VERBAND MET HET VOORGAANDE, WAARIN (VRIJ VERTAALD) STAAT: "EEN ALGEMENE VRIJWARING OMVAT GEEN VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT DEZE TEN GUNSTE VAN HEM OF HAAR BESTAAN OP HET MOMENT DAT DE VRIJWARING WORDT ONDERTEKEND, EN DIE INDIEN DEZE BIJ HEM OF HAAR BEKEND WAREN GEWEEST, WEZENLIJK VAN INVLOED ZOUDEN ZIJN GEWEEST OP ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR."

5. Vrijwaring

U verklaart dat U Hubs (en haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten) en ter voorkoming van twijfel, haar gelieerden (en hun functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten), en haar (onder)aannemers (met inbegrip van productiepartners) en die van haar gelieerden vrijwaart van verlies, aansprakelijkheid, boetes, vorderingen van derden, schade, kosten en andere uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten, gerechtskosten en proceskosten) die voortvloeien uit of verband houden met (a) Uw gebruik van de Website, (b) Uw schending van deze Voorwaarden, (c) Uw schending van toepasselijke wet- of regelgeving of (d) Uw Gebruikerscontent. Hubs behoudt zich het recht voor om voor Uw rekening de exclusieve verdediging en controle van elke zaak waarvoor U ons dient te vrijwaren op zich te nemen, en U verklaart dat U in dat geval uw medewerking zult verlenen aan ons in het kader van onze reactie op de betreffende vorderingen. U verklaart dat U geen enkele zaak zult schikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om U op de hoogte te stellen van dergelijke vorderingen, acties of procedures zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

6. Disclaimers

6.1 De Website en onze diensten zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormen geen advies.

6.2 DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN IN DE TOESTAND WAARIN ZIJ VERKEERT ("AS-IS") EN "ZOALS BESCHIKBAAR", EN HUBS (EN ONZE TOELEVERANCIERS) WIJ(ST)(ZEN), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, CONTRACTUEEL OF WETTELIJK, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN, VOORSTELLINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID, OF NIET-INBREUK AF. WIJ (EN ONZE LEVERANCIERS) GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, OF NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VRIJ VAN MALWARE EN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODES, VOLLEDIG, WETTIG OF VEILIG ZAL ZIJN. INDIEN DWINGEND RECHT BEPAALDE GARANTIES VEREIST MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DAN IS DE DUUR VAN AL DEZE GARANTIES BEPERKT TOT NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM VAN HET EERSTE GEBRUIK.

6.3 Indien dwingend recht een van de uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties genoemd in deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet toestaat, worden deze uitsluitingen, beperkingen of uitsluitingen van garanties beperkt tot de maximale door het toepasselijk recht toegestane mate.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

7.1 VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, EN BEHOUDENS HET LAATSTE LID VAN DIT ARTIKEL, ZAL HUBS (OF ONZE LEVERANCIERS) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE VOOR VORDERINGEN, PROCEDURES, LETSEL, VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE PRODUCTEN, OF ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, SCHADEVERGOEDING MET EEN VERGOEDEND KARAKTER, GEVOLGSCHADE, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE (I) VOORWAARDEN; (II) UW GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DE WEBSITE, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VEROORZAAKT DOOR MALWARE, VIRUSSEN OF ENIGE ONJUISTHEID OF ONVOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OF DE WEBSITE; (III) UW GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN IN VERBAND MET DEZE WEBSITE, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN MISLUKKING VAN OF VERTRAGING IN DE LEVERING VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, ONDERSCHEPPING OF MANIPULATIE VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE DOOR DERDEN OF DOOR COMPUTERPROGRAMMA'S GEBRUIKT VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN TRANSMISSIE VAN VIRUSSEN; (IV) OF VORDERINGEN VAN DERDEN; ONGEACHT DE HOOFDE WAARUIT AANSPRAKLIJKHEID ZOU KUNNEN ONTSTAAN, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE GESCHIEDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW APPARAAT OF COMPUTERSYSTEEM OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS DAT DAARUIT VOORTVLOEIT.

7.2 VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, IN AFWIJKING VAN ANDERE HIERIN OPGENOMEN BEPALINGEN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN (UIT WELKE HOOFDE DAN OOK EN ONGEACHT DE WIJZE VAN VERHAAL), TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT DOOR U AAN ONS IS BETAALD VOOR DE BESTELLING OP GROND WAARVAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS ONTSTAAN. HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN VORDERING ZAL DEZE LIMIET NIET VERHOGEN. U VERKLAART DAT ONZE LEVERANCIERS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN.

7.3 DE UITSLUITINGEN IN DIT ARTIKEL ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, MAAR HUBS SLUIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE WETTELIJK NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN. Deze beperkingen blijven van kracht in het geval waarin een beperkte verhaalsmogelijkheid hierin voorzien faalt in haar wezenlijke doel.

8. Beëindiging en opzegging

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, blijven deze Voorwaarden volledig van kracht zolang U de Website gebruikt. Wij kunnen Uw rechten om de Website te gebruiken (inclusief Uw Account) te allen tijde naar eigen goeddunken om welke reden dan ook opschorten of beëindigen, waaronder begrepen het gebruik van de Website dat in strijd is met deze Voorwaarden. Bij beëindiging van Uw rechten op grond van deze Voorwaarden, worden Uw Account en het recht op toegang tot en gebruik van de Website onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat beëindiging van Uw Account gepaard kan gaan met verwijdering van Uw Gebruikerscontent uit onze live databases die aan Uw Account zijn gekoppeld. Hubs heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens U voor de beëindiging van Uw rechten op grond van deze Voorwaarden, met inbegrip van de beëindiging van Uw Account of verwijdering van Uw Gebruikerscontent. De volgende bepalingen van deze Voorwaarden blijven ondanks beëindiging van Uw rechten onder deze Voorwaarden van kracht: artikel 2 tot en met 9.

9. Algemeen

9.1 Wijzigingen.

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien. Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen wij U daarvan op de hoogte brengen door U een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat U ons hebt verstrekt (indien van toepassing), en/of door een duidelijke kennisgeving van de wijzigingen op onze Website te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van Uw meest recente e-mailadres aan ons. Indien het laatste e-mailadres dat U ons hebt verstrekt niet geldig is, of indien de hierboven beschreven kennisgeving om welke reden dan ook niet aan U kan worden bezorgd, zal onze verzending van de e-mail met die kennisgeving niettemin een geldige kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen vormen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking voor nieuwe gebruikers van onze Website. Voortgezet gebruik van onze Website na kennisgeving van dergelijke wijzigingen betekent dat U deze wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Indien U geen nieuwe gebruiker bent en/of geen gebruik maakt van onze Website gedurende dertig (30) kalenderdagen na verzending van een e-mailbericht aan U (indien van toepassing) of dertig (30) kalenderdagen na publicatie van de wijzigingen op onze website (indien van toepassing), dan betekent het verstrijken van de termijn van dertig (30) dagen dat U met de wijzigingen instemt.

9.2 Sancties. U mag geen gebruik maken van deze Website of diensten van Hubs indien U onderworpen bent aan sancties van de V.S. of de E.U. of aan vergelijkbare sancties zoals opgenomen in de wetgeving van de V.S. of de EU, opgelegd door de overheden van het land waar U gebruik maakt van de Website en/of de diensten van Hubs.

9.3 Kennisgevingen. Wij zijn gevestigd op de adressen die in deze Voorwaarden worden vermeld.

9.4 Elektronische communicatie. De communicatie tussen U en ons verloopt via elektronische weg, of U nu onze Website gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat Hubs kennisgevingen op onze website plaatst of via e-mail met U communiceert. Voor contractuele doeleinden, (a) stemt U in met het ontvangen van communicatie van ons in elektronische vorm; en (b) stemt U ermee in dat alle bepalingen en voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen, en andere communicatie die wij elektronisch aan U verstrekken voldoen aan alle wettelijke eisen waaraan dergelijke communicatie zou voldoen indien deze op papier zouden plaatsvinden. Het voorgaande heeft geen invloed op rechten waarvan U geen afstand kunt doen

9.5 ’Entire Agreement’. Deze Voorwaarden, samen met de Algemene Verkoopvoorwaarden (indien U een Bestelling plaatst) en het Privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen U en ons met betrekking tot het gebruik van de Website en/of eventuele Bestellingen.

9.6 Afstandsverklaring. Een afstandsverklaring door ons van enig recht of rechtsmiddel op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk is, door een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van ons is ondertekend en uitsluitend van toepassing is op de omstandigheden waarvoor de verklaring is gegeven. Indien wij nalaten een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij van dit recht of deze bepaling afstand doen, noch dat wij dit recht of deze bepaling in de toekomst niet zullen uitoefenen of afdwingen. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal verdere uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel of andere rechten of rechtsmiddelen uitsluiten of beperken. 

9.7 Titels en interpretatie. De titels van de artikelen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en voor het leesgemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen. Het woord "inclusief" betekent "waaronder begrepen maar niet beperkt tot".

9.8 Verbod voor consumenten. Indien deze Voorwaarden, in tegenstelling tot hetgeen is beschreven in het algemene deel van deze Voorwaarden, toch worden gebruikt in een situatie waarin U consument bent en geen professionele klant, zullen sommige voorwaarden niet op U van toepassing zijn. In dat geval zijn deze Voorwaarden van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke consumentenwetgeving; Uw rechten op grond van deze wetgeving worden niet aangetast of beperkt door deze Voorwaarden. Omdat Uw Onderdelen op maat worden gemaakt, is er geen (wettelijk of anderszins) herroepings- of annuleringsrecht van toepassing.

9.9 Indien een bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet en zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht worden zodanig te zijn gewijzigd dat zij zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en geldig en afdwingbaar is voor zover de wet dit toelaat. De overige bepalingen zullen blijven onaangetast en geldig.

9.10 Relatie tussen U en ons. U bevestigt dat U handelt in Uw eigen naam en niet ten behoeve van een andere persoon. Uw relatie tot Hubs is die van gebruiker, en geen van partijen is werknemer, agent, partner, franchisenemer, eigenaar, joint venturer of vertegenwoordiger van de andere partij.

9.11 Overdracht. Deze Voorwaarden, en Uw rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, mogen niet door U worden afgestaan, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke poging tot afstand, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn. Hubs kan deze Voorwaarden vrijelijk overdragen. De bepalingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden zijn bindend voor rechtverkrijgenden. 

9.12 Niet-exclusiviteit. De contractuele relatie is niet-exclusief. Het staat elke partij vrij om met derden contracten af te sluiten behoudens haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. U stemt ermee in dat niets (met inbegrip van het gebruik van onze Website, of onze beoordeling van de door U geüploade of verzonden bestanden en/of de offerte) ons ervan zal weerhouden om andere onderdelen te vervaardigen of met andere bedrijven samen te werken, ongeacht of die bedrijven of onderdelen al dan niet wezenlijk gelijk zijn aan of concurreren met Uw bestanden, Onderdelen of Bestelling en/of de diensten die wij aan U verlenen.

9.13 Toepasselijk recht en exclusief forum. Het recht van de staat Delaware is van toepassing indien U de Website vanuit de VS bezoekt, en Nederlands recht is van toepassing indien U de Website buiten de VS bezoekt, op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, ongeacht eventuele conflicterende rechtsbeginselen uit het internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Tenzij anders bepaald door de werking van toepasselijk dwingend recht, zal elk geschil, vordering, beding of procedure voortvloeiend uit, of in verband met, deze Voorwaarden, de relatie tussen Hubs en U of Uw gebruik van onze diensten, op welke basis dan ook, worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbank en doen afstand van alle bezwaren tegen deze rechtbank met betrekking tot jurisdictie, locatie en ongeschiktheid.

9.14. Prevalerende taal. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. Deze Voorwaarden kunnen worden vertaald in elke taal, echter op voorwaarde dat de Engelse versie altijd prevaleert. 

9.15 Copyright/handelsmerkgegevens. Copyright © 2021 Hubs. Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken ("Merken") die op onze website of in een Bestelling worden weergegeven zijn onze eigendom of de eigendom van andere derden. Het is U niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde die mogelijk eigenaar is van de Merken.

9.16 Contactgegevens. Indien U schriftelijk contact met ons wenst op te nemen, of indien deze Voorwaarden vereisen dat U ons schriftelijk in kennis stelt, kunt U contact met ons opnemen via:

3D Hubs B.V., Head of Legal, Danzigerkade 23A, 1013 AP Amsterdam, Nederland +31 85 888 7380 networklegal@protolabs.com

of 

3D Hubs Manufacturing LLC, Head of Legal, 228 East 45th Street, Suite 9E New York, NY 10017 +1 845-402-8321 networklegal@protolabs.com

Nadere contactinformatie, ook voor specifieke landen, is te vinden op https://www.hubs.com.

Klik hier om deze Voorwaarden af te drukken voor Uw administratie